ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กซี บ้านบึง กระแสรายวัน
ธ.กรุงเทพ สาขาบ้านบึง ออมทรัพย์

1.กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘

2.ประกาศสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องกำหนดแบบคำขออนุญาตและแบบใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่ทำการ

3.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงานพ.ศ. ๒๕๔๗

4.ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างพ.ศ. ๒๕๕๒

5.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กำหนดแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยการให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไขพ.ศ. ๒๕๕๑

6.บนัทึกหลักการและเหตุผลประกอบกฎกระทรวงกำ หนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ งานเกยี่วกับรังสีชนิดก่อไอออนพ.ศ. ๒๕๔๗

7.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. ๒๕๔๙

8.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๓

9.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

10.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๓

11.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้าง

12.ประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเรื่องกำหนดแบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ

13.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ๒๕๔๙

14.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อขึ้นทะเบียนและเเจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหาย

15.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยพ.ศ. ๒๕๕๑

16.ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานพ.ศ. ๒๕๔๙

17.ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและการดำเนินการฝึกอบรมพ.ศ. ๒๕๔๙

18.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ๒๕๔๗

19.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

20.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตสำหรับการทำงานในที่อับกาศอากาศ

21.กฎกระทรวงฉบับที่สองพ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

22.กฎกระทรวงฉบับที่สามพ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

23.กฎกระทรวงฉบับที่หกพ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

24.กฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้พ.ศ. 2547

25.ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่อื ง ความปลอดภัยในการทาํ งานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม(สารเคมี)

26.ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่อื ง ความปลอดภัยในการทาํ งานก่อสร้าง ว่าด้วยนั่งร้าน

27.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเร่อื ง กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพลูกจ้างและแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทาํ งานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

28.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องกำหนดอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่การประถมพยาบาลลูกจ้างที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตราย

29.ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และการพังทลาย

30.ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำ งานสำ หรับลูกจ้าง

31.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไป

 

 

หลักสูตรระบบการจัดการ


หลักสูตรฝึกอบรม

ระบบการจัดการ  
Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครสมาชิก (ฟรี)

            Line QR code

Statistic

หน้าที่เข้าชม117,718 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด82,200 ครั้ง
เปิดร้าน6 ก.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท21 พ.ย. 2562


เราผ่านการรับมาตราฐาน
ISO 9001:2015 
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
TÜV Rheinland Thailand

 

พูดคุย-สอบถาม คลิก