เกี่ยวกับเรา

ร้านบริษัท อินดักชั่น เซฟตี้ แอนด์ เทรนนิ่ง อีควิปเม้นท์ จำกัด
ชื่อร้านค้า
บริษัท อินดักชั่น เซฟตี้ แอนด์ เทรนนิ่ง อีควิปเม้นท์ จำกัด
รายละเอียดร้านค้า
เราให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน อาทิ เช่น
- ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
(หลักสูตรเครน 4 ผู้ชนิดเคลื่อนที่)
- หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
(หลักสูตรเครน 4 ผู้ชนิดอยู่ที่)
- หลักสูตรผู้บังคับการใช้ปั้นจั่น, ผู้ให้สัญญาณ, ผู้ยึดเกาะวัสดุ (หลักสูตร 3 ผู้)
- หลักสูตรผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (หลักสูตร 2 ผู้)
- หลักสูตรผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (หลักสูตร 1 ผู้)
- หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
- หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (หลักสูตร 1 วัน ) (Crane Operator Review)
- หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)
- หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
- หลักสูตรการเลือกใช้สลิง และวิธีการผูกมัด การยกเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย
หลักสูตร เครน 4 ผู้ (ภาษาอังกฤษ)
- Mobile Crane Operator Training
- Overhead Crane Operator Training Courses
- Crane Supervisor Training Courses
- Rigging And Signal Man Training Courses
- Crane Supervisor, Rigging, Signal Man Training Courses
- Related regulation of crane Training Courses
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- หลักสูตรการตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
- หลักสูตรการจัดการระบบ Lockout & Tag out ในโรงงาน
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
- หลักสูตรการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน (Standard BS)
- หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อและแบบโครงสร้างสำเร็จ
- หลักสูตรการติดตั้งนั่งร้านแบบแขวนห้อย (Over Hanging Scaffold.)
- หลักสูตรติดตั้งนั่งร้านและ ตรวจสอบนั่งร้านญี่ปุ่น
- หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Working at Height)
- การปฏิบัติงานบนเชือกและการโรยตัวบนที่สูงในงานภาคอุตสาหกรรม
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ
- หลักสูตรผู้อนุญาต (Authorized Person)
- หลักสูตรผู้ช่วยเหลือ (Stand by man)
- หลักสูตรผู้ควบคุม (Supervisor)
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน (Worker)
- หลักสูตรอับอากาศ 4 ผู้ (ผู้อนุญาต ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงาน)
หลักสูตรฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire Fighting)
- หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ (Emergency evacuation drill and fire fighting)
- หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man ) (หลักสูตร 16 ชั่วโมง)
- หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man ) (หลักสูตร 8 ชั่วโมง)
- หลักสูตรการวางแผนและการรับมือกับเหตุฉุกเฉินสำหรับทีม ERT
หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
- หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอันตราย
- หลักสูตรการป้องกันและการใช้สารเคมีอันตราย (ไซยาไนด์)
- หลักสูตรการจัดการสารเคมีอันตรายและการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล
- หลักสูตร การควบคุมสารเคมีอันตรายในห้อง LAB
- หลักสูตร การระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีในห้อง LAB รั่วไหล
- หลักสูตรการระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีอันตรายรั่วไหล
- หลักสูตรการจัดทำ SDS (Safety Data Sheet) ตามระบบ GHS”
- หลักสูตรการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
- หลักสูตรการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย (GHS)
- หลักสูตรการป้องกันสารเคมีอันตรายและการโต้ตอบกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- หลักสูตรความปลอดภัยในทำงานกับสารเคมีอันตรายและการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลขั้นรุนแรง
- หลักสูตรการจัดการสารเคมีอันตรายและการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลขั้นรุนแรง
- หลักสูตรความปลอดภัยการใช้สารแอมโมเนียและการระงับเหตุฉุกเฉินกรณีแอมโมเนียรั่วไหล
- หลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพสารเคมีรั่วไหล
- หลักสูตรการจัดเก็บสารเคมีในคลังสินค้า
- หลักสูตรความปลอดภัยในการเก็บรักษาวัตถุอันตรายภายในโรงงาน
- หลักสูตรการขนส่งสารเคมีอันตรายและการเก็บกู้สารเคมีอย่างปลอดภัย
- หลักสูตรการตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีเชิงปฏิบัติการ
- หลักสูตรการควบคุมอุบัติภัยสารเคมี
หลักสูตรเกี่ยวกับการยศาสตร์
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานทางด้านการยศาสตร์
- หลักสูตรการยศาสตร์และการเพิ่มผลผลิตในโรงงาน
- หลักสูตรการยศาสตร์สำหรับงานยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยแรงกายคน
- หลักสูตรการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกายตามหลักการศาสตร์
- หลักสูตรการยศาสตร์ในสำนักงาน
- หลักสูตร ออฟฟิซซินโดรมกับการประเมินความเสี่ยง
- หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์
- หลักสูตรการปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์ในสำนักงานตามหลักการยศาสตร์
หลักสูตรการขับรถยก (Forklift Driver Training Course)
- หลักสูตรการขับรถยก( Forklift) อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
- หลักสูตรการขับรถฟอร์ลิฟต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Operating of The Lift Truck)
- หลักสูตรการขับรถยกไฟฟ้าและบำรุงรักษารถยกไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
- หลักสูตรเทคนิคการขับรถยกอย่างมืออาชีพ
- หลักสูตรความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( Forklift)
- หลักสูตรทักษะการขับรถยกและการบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
- หลักสูตรการตระหนักและการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับรถยก
- หลักสูตรความปลอดภัยการใช้รถยกตู้คอนเทนเนอร์ Reach stacker
- หลักสูตรการขับรถ Reach stacker อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
- หลักสูตรการใช้งานรถยก (Forklift) แบบยืนขับ
- หลักสูตรการตรวจสอบรถฟอร์ลิฟต์และการบำรุงรักษารถฟอร์ลิฟต์ก๊าซ LPG
- หลักสูตรการตรวจสอบและการบำรุงรักษารถยกไฟฟ้า
- หลักสูตรการทบทวนการขับรถยก ( Forklift) อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
หลักสูตรการปฐมพยาบาล (First Aid Course)
- หลักสูตรการปฐมพยาบาล (First Aid) และ การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR
- หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น Basic First Aid.
- หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)
- หลักสูตรยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน (Basic Hospital transportation)
- หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการทำงานบนที่สูง
- หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมีอันตรายตาม SDS
- หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรความปลอดภัยด้านอื่นๆ
- หลักสูตร ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้าง
เข้าทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย มาตรา 16
- หลักสูตรการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ
- หลักสูตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ
- หลักสูตร JSA การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
- หลักสูตรการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง (Identity and Risk Assessment)
- หลักสูตรเทคนิคการประเมินความเสี่ยง (Technique Risk Assessment)
- หลักสูตร KYT การหยั่งรู้ระวังอันตรายเพื่อความปลอดภัย
- หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
- หลักสูตรความปลอดภัยในงานเชื่อม
- หลักสูตร การเชื่อมไฟฟ้าและการตัดโลหะด้วยก๊าซ อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
- หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องตอกเสาเข็ม
- หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนประกายไฟ
- หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้แก๊สอุตสาหกรรม
- หลักสูตรความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง
- หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนอาคารสูง
- หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในสำนักงาน
- หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับกังหันลม
- หลักสูตรทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยในอุตสาหกรรมกังหันลม
- หลักสูตรการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior Based Safety)
- หลักสูตร การปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร
- หลักสูตรการเพิ่มพูนทักษะในงานเชื่อมไฟฟ้า
- หลักสูตรการจัดทำคู่มือและข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน
- หลักสูตรการบริหารจัดการความปลอดภัย
- หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ( Safety Audits Technique)
- หลักสูตรการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving)
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
- หลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- หลักสูตรกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัยอาคาร
- หลักสูตร KAIZEN เพื่อการเพิ่มผลผลิต
- หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต (5 S for Productivity)
- หลักสูตรเทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ
- หลักสูตรการชี้บ่งโรคจากการทำงาน
- หลักสูตรสัญลักษณ์และป้ายเตือนด้านความปลอดภัยในโรงงาน
- หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- หลักสูตรสัญลักษณ์และป้ายเตือนด้านความปลอดภัยในโรงงาน
- หลักสูตรการจัดการปัญหาเสียงดังในสถานที่ทำงาน
- หลักสูตรการจัดการปัญหาความร้อน-เย็นในสถานที่ทำงาน
- หลักสูตรการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
- หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับถังก๊าซแรงดันสูง
- หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ตามปัจจัยเสี่ยง
- หลักสูตรการทำแผน Preventive Maintenances เครื่องจักร
- หลักสูตรพระราชบัญญัติความปลอดภัยที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ
- หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้ถัง LPG อะเซทิลีน และการจัดเก็บ
- หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุสำหรับรถขนส่งและรถหัวลาก
หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
- หลักสูตรเทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction)
- หลักสูตรการบริหารต้นทุนสำหรับผู้บริหาร
- หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
- หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน
- หลักสูตร Completency เพื่อการพัฒนาบุคลากร
- หลักสูตรเทคนิคการจัดทำและพัฒนา (Job Description)
- หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- หลักสูตรเทคนิคการบริหารโครงการ
- หลักสูตร Customer Behavior & Service Mind
- หลักสูตรการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
- หลักสูตรการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
- หลักสูตรแผนรองรับสถานการณ์ ฉุกเฉิน (Continqency Planing)
- หลักสูตรแผนรองรับสถานการณ์ ฉุกเฉินที่เกิดขี้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรเทคนิคการวางแผนและการบริหารเวลางาน
- หลักสูตรเทคนิคการบริหารงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร Leadership Development
- หลักสูตรการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM)
- หลักสูตรการสร้างความผูกพันและความภักดีต่อองค์กร
- หลักสูตรสร้างจิตสำนึกและความภักดีต่อองค์กร
- หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกันในองค์กร
- หลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill)
- หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน
- หลักสูตร การทำงาน…อย่างมี ความสุข HAPPY WORK PLACE
- หลักสูตรการใช้ เครื่องมือ COMPETENCY ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักสูตรกฎหมายแรงงาน และการเลิกจ้างที่ลูกจ้างควรรู้
- หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกัน
- หลักสูตรการจัดทำ Job Description
- หลักสูตร Customer Service & Service Mind
- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
- หลักสูตรภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
- หลักสูตรภาวะผู้นำสร้างได้
- หลักสูตรการสอนงานและการประเมินงาน
- หลักสูตรเทคนิคและทักษะการสอนงานแบบ OJT (ON THE JOB TRAINING)
- หลักสูตรเทคนิคการจัดทำดัชนีชี้วัด KPI
- หลักสูตรสร้างงานบริการอย่างไรให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า
- หลักสูตรบุคลิกต้องตา วาจาต้องใจ ใส่ใจบริการ
- หลักสูตร Power of Service
- หลักสูตร first Impressions สร้างความประทับใจได้ตั้งแต่แรกพบ
- หลักสูตรการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพและคุณค่าในงานบริการ
- หลักสูตรเทคนิคการบริหารงานคลังสินค้า
- หลักสูตรการบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC
- หลักสูตรการจัดเรียงสินค้าและการส่งเสริมการขาย
- หลักสูตรกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
- หลักสูตร Orientation and Safety Orientation ( ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ )
- หลักสูตร Teamwork ( การทำงานเป็นทีม )
- หลักสูตร Effectively communication (การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ )
- หลักสูตรการสร้างวิทยากรภายในองค์กร Train the Trainer
- หลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษ
- หลักสูตร Excel Basic
- หลักสูตร Excel Advance
- หลักสูตร ความตระหนักและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- หลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน การบริหารงานและปฏิบัติการ
- หลักสูตร การพัฒนาความคิดและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ
- หลักสูตร กลยุทธ์การทำงานภายใต้สภาวะกดดันรอบด้านให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข
- หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานประสิทธิภาพสูง
- หลักสูตร การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศ
- หลักสูตร การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แบบ
- หลักสูตร การทำงานเชิงรุกเพื่อประสิทธิภาพการทำงานคุณภาพ
- หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke System)
หลักสูตรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics / Supply Chain Training)
- หลักสูตรบริหารจัดการด้านการขนส่ง Logistics
- หลักสูตรการสื่อสารด้านโลจิสติกส์ (Logistics Communication)
- หลักสูตรการจัดการสินค้าและการขนย้ายสินค้ามีประสิทธิภาพ
- หลักสูตรการบริหารคลังสินค้า การรับสินค้า การจัดเก็บ การจ่ายสินค้า
- หลักสูตรการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
- หลักสูตรการวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า
- หลักสูตรการกำหนด Safety Stock
- หลักสูตรการขนย้ายสินค้าคงคลัง
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่ของศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centers; DC)
หลักสูตรฝึกอบรม ISO 9001:2015 (New version)
- หลักสูตรการปรับสู่มาตรฐาน Version ใหม่ และ ข้อกำหนด ISO 9001:2015
- หลักสูตรความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015
- หลักสูตรการตีความ และการประยุกต์ใช้ มาตรฐาน ISO 9001:2015
- หลักสูตรบริบท และการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ
- หลักสูตรมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับคณะผู้บริหาร
- หลักสูตรความรู้เบื้องต้นและการตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015
- การตรวจติดตามภายในด้านคุณภาพ ISO 9001:2015
- ระบบเอกสาร และการควบคุมเอกสาร/บันทึก
- เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015
- กำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ และตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จิตสำนึกด้านคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2015
- การเขียน CAR และบริหารจัดการ CAR มาตรฐาน ISO 9001:2015
หลักสูตรฝึกอบรม ISO 14001:2015 (new version)
- การปรับสู่มาตรฐาน version ใหม่ และ ข้อกำหนด ISO 14001:2015
- ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015
- การตีความ และการประยุกต์ใช้ มาตรฐาน ISO 14001:2015
- การตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015
- ความรู้เบื้องต้นและการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015
- เทคนิคการตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001:2015
- บริบท และการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
- การชี้บ่ง และประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001:2015
- ระบบเอกสาร และการควบคุมเอกสาร/บันทึก
- การเขียน CAR และบริหารจัดการ CAR มาตรฐาน ISO 14001:2015
- จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001:2015
- การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ความรู้เบื้องต้น มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และจิตสำนึกความปลอดภัย
- ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนดมาตรฐาน OHSAS 18001:2007
- การตีความ และการประยุกต์ใช้ มาตรฐาน OHSAS 18001:2007
- การจัดเก็บ และการบริหารจัดการสารเคมี
- การชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- การเตรียมความพร้อม และตอบสนองกรณีฉุกเฉิน
- การควบคุมข้อมูลที่เป็นเอกสาร ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007
- ความรู้เบื้องต้นและการตรวจติดตามภายในมาตรฐาน OHSAS 18001:2007
- การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน OHSAS 18001:2007
- เทคนิคการตรวจติดตามภายในด้านมาตรฐาน OHSAS 18001:2007
- การเขียน CAR และบริหารจัดการ CAR มาตรฐาน OHSAS 18001:2007
- กำหนดวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัย และตัวชี้วัดความสำเร็จ
หลักสูตรฝึกอบรม ISO 45001:2018 (new version)
- หลักสูตร Transition to ISO 45001:2018
- หลักสูตร การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ ISO 45001:2018
- หลักสูตร ISO 45001:2018 Introduction and Requirements
- ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 45001:2018
หลักสูตรฝึกอบรม IATF 16949 Training Courses
- หลักสูตร Requirement IATF 16949:2016
- หลักสูตร ข้อกำหนดด้านบริหารคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016
- หลักสูตร IATF 16949:2016 (Requirement & Implementation)
- หลักสูตร การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF 16949:2016
- หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis : MSA)
- หลักสูตร การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ (Statistical Process Center : SPC)
- หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารจัดการ ซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma)
- หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ Failure Mode And Effects Analysis : (FMEA)
- หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธี 8D (8D Problem Solving)
- หลักสูตร IATF 16949:2016 Internal Quality Audit (IQA)
- หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน IATF 16949:2016
- หลักสูตร Advance Product Quality Planning (APQP)
- หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ IATF 16949:2016
- หลักสูตร Risk analysis IATF16949:2016
- หลักสูตร Production Part Approval Process
- หลักสูตร การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต
นอกจากนี้ เรายังให้บริการ ตรวจสอบไฟปั้ม ไฟอราม และรับการตรวจสอบอาคารประจำปี ตรวจสอบไฟฟ้า ตามกฎหมายกำหนด และยังให้บริการเติมน้ำยาดับเพลิงทุกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เรามีบริการแบบครบวงจร รองรับความต้องการงานด้านความปลอดภัย สนใจ โทรสอบถาม ราคาหลักสูตรฝึกอบรมได้ที่
โทร 038-11-9371,038-11-0025,086-848-6936
QR code
Scan this!

หลักสูตรระบบการจัดการ


หลักสูตรฝึกอบรม

ระบบการจัดการ  
Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครสมาชิก (ฟรี)

            Line QR code

Statistic

หน้าที่เข้าชม117,718 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด82,200 ครั้ง
เปิดร้าน6 ก.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท21 พ.ย. 2562


เราผ่านการรับมาตราฐาน
ISO 9001:2015 
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
TÜV Rheinland Thailand

 

พูดคุย-สอบถาม คลิก